Close

Vad innebär abstract?

När du som elev upplever att du är “färdig” med ditt gymnasiearbete återstår inte sällan ett viktigt moment, sammanfattningen. Du har eller kan komma att få stor såväl nytta som glädje av en väl utformad sammanfattning. Genom att läsa andra författares sammanfattningar får du en direkt överblick av en rapport utan att du behöver ägna den mer än några minuters uppmärksamhet.. En sammanfattning hjälper alltså till att spara tid och du vet om du behöver gå vidare eller om du har hittat en rapport som du vill titta djupare på.

När du själv skriver en sammanfattning är det något du kommer att ha direkt nytta av. Din förmåga att formulera ett välskrivet abstract kommer du att behöva tillämpa vid varje rapport under dina framtida högskolestudier. Däri ligger grunden till varför det är ett obligatoriskt inslag i gymnasiearbetet, som ett viktigt led i att visa att du är högskoleförberedd.  I ett gymnasiearbete ska sammanfattningen, ditt abstract, med något undantag göras på engelska, vilket du kan läsa om i Gymnasieskola 2011 (s. 46):

Elever på alla högskoleförberedande program ska alltid sammanfatta eller beskriva sitt gymnasiearbete på engelska (Anm. På humanistiska programmet kan eleven välja ett annat språk än engelska.) Här handlar det om att eleven ska kunna förmedla sina ämneskunskaper på engelska; det är inte en språklig övning som ska bedömas för sin egen skull. Den engelska sammanfattningen (abstract) ska kunna läsas som en fristående text. Den ska ge en kort sammanfattning av syfte, metod, resultat och slutsats i en löpande text.

På högskolenivå finns det variationer när det gäller krav på innehåll och omfattning av ett abstract. det finns också utbildningar med krav på en motsvarande sammanfattning på svenska, men det är alltsp inte ett krav för gymnasiearbetet. Din handledare kan komma att ge dig specifika ramar för ditt abstract, sannolikt baserad på vilket ämne och tradition han eller hon baserar dessa ramar. Det kan gälla antal ord eller om du ska välja ut så kallade nyckelord tillsammans med ditt abstract. Om du möts av liknande krav kan det vara en bra rekommendation att följa dem, så länge det förefaller rimligt och relevant.

Låt oss titta något på de formella krav som ställs för den engelska sammanfattningen från citatet ovan. Ditt abstract “…ska ge en kort sammanfattning av syfte, metod, resultat och slutsats i en löpande text.”. Det är vad som angesoch då är det det du ska producera.

Vår erfarenhet är att många i viss mån “slarvar” med författandet av sitt abstract, främst sett till den språkliga (engelska) nivån. I samband med granskning av ett slutligt utkast av ett gymnasiearbete är de språkliga anmärkningarna, såväl för  grammatik som stavning, ofta många i relation till mängden text. Givetvis är engelska för flertalet elever ett främmande språk och det är  en stor del i förklaringen. Icke desto mindre står det uttryckligen att “…eleven ska kunna förmedla sina ämneskunskaper på engelska…”, vilket ger en grund för handledaren att faktiskt bedöma den språkliga nivån som godkänd, eller inte. I kapitel 9 i det här läromedlet hittar du vad vi menar att läraren bör bedöma sett till gymnasiearbetets abstract (bedömning, abstract), givetvis baserat på Skolverkets riktlinjer. Kraven är enkla och tydliga och för ditt abstract uppdelade i två nivåer: dels ska språket vara “i huvudsak formellt korrekt” och dels ska ett abstract innehålla “rapportens alla delar”.

Kraven är alltså inte orimligt högt ställda. Du kommer att nå en godkänd nivå på ditt abstract med några enkla grundtips i bakhuvudet. Ha exempelvis inte för bråttom när du skriver, du skriver inte på ditt modersmål och även om både du och andra bedömer din engelska som god eller mycket god så bör du granska stavning och grammatik innan du lämnar in ditt arbete. Låt någon läsa igenom ditt abstract och låt om möjligt denna “någon” vara någon som är minst lika bra på engelska som du själv, helst bättre. För att hitta en sådan någon kan du med fördel vända dig till någon som har erfarenhet av lite mer formell engelska än du själv. Det är inte sällan som den språkliga skillnaden ligger mer på det planet än att du upplever den andra läsaren som “bättre på engelska”. Kanske du har en förälder, en annan lärare eller liknande som kan bjuda på en stund av sin tid. Du kan givetvis också vända dig direkt till din handledare. Vem det än är som ger ditt abstract ett extra öga besparar troligen både dig själv och handledaren tid i ett senare skede. Du kommer inte att ångra att du tog dig den här tiden innan du lämnar in dit arbete. Att ändra medan man bygger är betydligt mer tacksamt än att bygga om något som inte visat sig hålla.

Så här kan du göra när du ska skriva ditt abstract:

Vilket är uppsatsens syfte? Du har arbetat utifrån det ett bra tag nu. Skriv nu syftet på engelska och läs igenom din översättning. Behöver du ändra något? Är dina ordval korrekta? Vill du lägga till uppsatsens frågeställningar i din sammanfattning? Gör gärna det och tillämpa i så fall samma princip som för syftet.

Nästa steg är metoden. Här har du mer text som ska bearbetas för att på ett komprimerat och konkret sätt redogöra för det arbetssätt du genomfört ditt arbete på och med. Metodsammanfattningen avlöses av en på samma sätt komprimerad men ändå heltäckande bild av ditt arbetes huvudsakliga resultat. Slutligen följer arbetets diskussion eller slutsats och vid det här laget omfattar din text kanske omkring en halv sida.

Om nu en läsare kan återge för dig vad ditt gymnasiearbete handlar om – och du bedömer att det var en heltäckande bild – bara genom att ha fått läsa ditt abstract, ja då har du med stor sannolikhet ett godkänt abstract redo att lämnas in. Med denna förhållandevis enkla arbetsgång har du uppfyllt kraven på att sammanfatta ditt arbetes “…syfte, metod, resultat och slutsats i en löpande text.”

Till sist vänder vi oss till dig som handledare:

Vår erfarenhet säger att vi fått ta emot alltför många icke-färdiga abstract, som efterhand skickats tillbaka till eleven med åtskilligt att korrigera eller förtydliga, såväl språkligt som innehållsmässigt. De språkliga felen är ofta fler till antalet, men avsaknaden av en fullvärdig sammanfattning kräver mer arbete både när det gäller att kommunicera till eleven och för eleven att bearbete. Som handledare lär man sig efterhand, men om du handleder mer sällan eller rent av för första gången så har vi bara en rekommendation. Gå igenom med dina elever vad ett abstract är i förväg. Du kommer att ha igen det flera gånger, såväl genom att du vinner på det i form av sparad tid liksom sett till kvaliteten på de gymnasiearbeten du snart ska examinera.