Close

Information, kunskap och insikt

Information och kunskap är inte samma fenomen, även om de är tätt förbundna. Allt levande förutsätter information och regler för hur denna information ska tolkas. Din kroppsliga existens förutsätter exempelvis att de miljarder celler du är uppbyggd av kan bevara minnet av din DNA och rätt kan tolka denna information för att kunna reproducera sig själv och bygga upp dig. Ditt DNA är i sig minnet av årmiljoner av evolution, bevarat från alla de tidigare kroppsliga former som föregått dig här på jorden. Men att DNA:et är en evolutionärt fördelaktig strategi för allt levande är dina celler inte alls medvetna om. Dina celler bryr sig bara om vad de har i minnet och vad de behöver göra för att behålla livhanken. Cellen frågar inte efter varför den har ett minne och vad den ska med all denna information till. Virus har upptäckt denna brist på självmedvetande hos cellen och kan genom att låtsas vara naturliga beståndsdelar av cellen lura cellen till att reproducera virusets DNA. Genom att reproducera viruset dömer cellen i värsta fall sig själv och den organism i vilken den ingår till döden. Hade cellen varit medveten om i vilket sammanhang den ingår i och att den är en del av ett livsfunktionellt system hade den troligtvis vägrat reproducera viruset. För att kompensera denna bristande självmedvetenhet hos cellerna som helhet har särskilt specialiserade celler, så kallade vita blodkroppar, skapats av kroppen för att skydda organismen mot inkräktare. Kort sagt, hade cellen förstått eller varit medveten om hur den skulle förstå informationen hade den kunnat agera annorlunda. Det vill säga omvandlat informationen till självmedveten kunskap!

Cellen är ”medveten” om vad den har att göra och att den har tillgång till ditt DNA och som en positiv konsekvens av denna ”vilja-med-information-men-utan-kunskap” får du möjlighet att leva ett tag till. Men cellen har, så långt vi kan bedöma, ingen självmedvetenhet om att den är en fördel i en evolutionär kamp mellan liv och död. Den är troligtvis, ska tilläggas, inte ens medveten om att den kommer dra det kortaste strået i denna kamp. Livet är alltså i grunden paradoxalt omedvetet om sin egen existens och att den bara är en tillfällig existens. Men genom sin förmåga att dela sig och nyskapa sig själv och på så sätt överleva sig själva kommer cellerna göra det möjligt för dig att fortplanta dig och föra dina mänskliga gener vidare till dina barn i kommande generation.

Kunskapen om att du är en levande men dödlig varelse, som i sig kräver ett långt gånget medvetande och självmedvetande, den har du som människa! Det är också genom medvetandet och självmedvetandet som information blir till kunskap. Att göra information meningsfull genom att sätta den i relation till vad man själv och alla andra redan vet eller uppfattar som sannolikt är en viktig aspekt av vad kunskap är. Informationen utgör delarna, kunskapen är helheten i vilka delarna sätts in. Insikt, som är en djupare förståelse av underliggande orsaker och samband mellan inre och yttre fenomen, får man genom omfattande kunskaper på många områden och ett ständigt prövande av den kunskap man besitter i relation till ny information och kunskap som man möter.

Att göra information meningsfull genom att sätta den i relation till vad man själv och alla andra redan vet eller uppfattar som sannolikt är en viktig aspekt av vad kunskap är.

Om man tänker på det i metaforiska termer så kan man säga, att om information är strecken så är kunskap den mentala och fysiska ritning av en byggnad som arkitekten skapar av strecken. Och precis som en arkitekt har en vilja att förstå och påverka sin omgivning i form av att en fysisk byggnad ska ta form i yttervärlden, så innebär varje mänskligt kunskapsbygge en konstruktion och en medveten handling.