Close

Att formulera ett vetenskapligt syfte

Ett vetenskapligt syfte är en problemformulering som kan konkretiseras och diskuteras utifrån insamlad information. Syftet kan formuleras på olika sätt i gymnasiearbetet. Det viktigaste är att det anger ramarna för och ligger till grund för studien du genomför. Syftet kan innehålla en fråga som du försöker besvara genom din undersökning eller studie. Det kan också vara att förklara ett fenomen, att beskriva en företeelse eller att utvärdera en fråga genom att t.ex. väga argument. Det är klokt att lägga ned lite extra kraft på att formulera ett relevant syfte. Risken är stor att syftet blir för stort eller omfattande. Du har inte metoder, utrustning eller kapacitet för att hantera ett allt för stort syfte. Det kan också vara så att det krävs så många studier/undersökningar att tiden helt enkelt inte medger ett så omfattande arbete. En annan risk är att syftet blir för vagt eller för krångligt formulerat att det blir svårt att hitta vägar att nå insikt och besvara sina frågeställningar. Ett bra tips är att redan vid formuleringen av syftet fundera över hur du ska gå tillväga med din studie. När du har en idé, fråga dig själv: Vilka undersökningsmetoder har jag att tillgå? Var och när kan jag genomföra min studie? Hur lång tid kan jag räkna med att studien tar? När du har en uppfattning om vad som kan vara rimligt att genomföra går det ofta lättare att formulera ett relevant och vetenskapligt syfte.

Det är klokt att lägga ned lite extra kraft på att formulera ett relevant syfte. Risken är stor att syftet blir för stort eller omfattande.

Det är lämpligt att låta den skriftliga rapporten av gymnasiearbetet följa din arbetsgång: du sätter dig in i ämnesområdet och sätter din studie i ett större sammanhang. Detta presenterar du i en Inledning/Bakgrund i rapporten. Därefter presenterar du ditt syfte under ett avsnitt du lämpligen kallar Syfte (som kan vara en underrubrik till Inledning). Därefter redovisar du hur du gick tillväga för att utföra studien i avsnittet Material och metoder, Metodologi eller liknande. I Resultat-avsnittet presenterar du dina resultat, dvs. vad din undersökning ledde fram till. I avsnittet Diskussion sätter du dina resultat i ljuset av vad du tagit upp i Inledning/Bakgrund. Här diskuterar du hur väl du uppnått ditt syfte och i vilken mån dina resultat har besvarat din frågeställning eller bekräftat din hypotes (se nedan). För att konkretisera ditt syfte och specificera inriktningen på din studie kan det vara lämpligt att bryta ned syftet i en eller flera frågeställningar som du vill besvara.