Close

Frågornas operationalitet

Som nämnts ovan är det alltså viktigt att din frågeställning ska kunna besvaras eller din hypotes bekräftas/falsifieras. Det innebär att en frågeställning/hypotes måste vara utformad på ett sätt som gör det möjligt att genomföra en undersökning som besvarar frågeställningen eller verifierar hypotesen. Tänk alltså på att vara konkret, göra en rimlig avgränsning och att vara tydlig och specifik. En frågas operationalitet är just hur väl den går att konkretisera och bygga en praktisk undersökning utifrån. En frågeställning med låg operationalitet, som du bör undvika är ”Är det svårt att hitta och utvärdera nya definitioner av begreppet globaliserig?” En bättre frågeställning, med hög operationalitet på temat globalisering är: ”Är användningen av internet och sociala medier relaterat till ålder i en svensk småstadskommun?” Den senare frågan går lättare att besvara än den förra, genom t.ex. enkäter till människor representerande olika ålderskategorier.

En frågas operationalitet är just hur väl den går att konkretisera och bygga en praktisk undersökning utifrån.

Som handledare för gymnasiearbetet är just frågeställningen en kritisk punkt. Här har du som lärare, med din gedigna ämneskunskap, en viktig roll i att vägleda eleven att formulera en fråga med hög operationalitet och som till sitt omfång är rimlig att greppa inom ramen för ett gymnasiearbete. För i väldigt hög grad bestämmer denna fråga den fortsatta arbetsgången för eleven, inkluderande metodval, datainsamling, samt rumslig och tidsmässig avgränsning. För ett gymnasiearbete med hög kvalitet krävs ett väl avgränsat syfte och en väl definierad frågeställning.