Close

Konkret exempel

Ett gymnasiearbete har som syfte att undersöka om temperaturen påverkar i vilken omfattning fåglar söker föda under vintern. Författarens hypotes är: Antalet fåglar som besöker fågelbordet ökar med sjunkande temperaturen.  En sammanfattning av ett sådant arbete kan se ut enligt följande:

Inledning: Här redogörs för fåglars födosökande och ämnesomsättning. Jämnvarma djur måste äta energirik föda eftersom det kostar energi att bibehålla kroppstemperaturen när det är kallt. Men olika fågelarter har olika strategier. En del samlar in och gömmer undan mat när tillfälle finns. Andra äter så mycket de kan för att lägga på sig fettreserver. Ett tredje alternativ är att behålla sin rörlighet och snabbhet och således inte lägga på sig för mycket fettreserver utan äta oftare istället. Småfåglars uppträdande vid fågelbord kan också påverkas av närvaron av rovdjur. Några studier har visat att fåglar beter sig mycket ändamålsenligt och undviker att ta risker i onödan. Flera studier har visat att fåglar letar mat mer intensivt när det är kallt. Dock har ingen sådan studie gjorts i detta län. I slutet av inledningen, eventuellt under en egen underrubrik, anges syfte/frågeställning/hypotes: ”Antalet fåglar som besöker fågelbordet ökar med sjunkande temperaturen.”

Material & metoder: Genom dagliga observationer räknades det största antal individer av varje fågelart som sågs samtidigt på eller i anslutning till fågelbordet. Observationspassen var 20 minuter långa och två sådana pass genomfördes om dagen, men tidpunkterna blev något varierande. Temperaturen avlästes morgon och kväll varje dag.

Resultat: Resultaten sammanfattas med någon eller några meningar: Det verkar finnas ett samband mellan temperatur och antal fåglar. När temperaturen sjönk ökade antalet fåglar (fågelantalet var omvänt proportionellt mot temperaturen). Det tre dagar när temperaturen var som lägst sågs de största antalen fåglar. Sambandet mellan fågelantal och temperatur åskådliggörs i Fig. X. Maximalt antal observerade individer av olika arter visas i Tab. 1.

Fågelindivider

Figur X. Fågelantalets variation med temperaturen vid fågelbordet under en 14 dagarsperiod i december 2007.

Koltrast 1
Talgoxe 4
Blåmes 3
Entita 1
Pilfink 8
Stenknäck 1
Grönfink 6
Bergfink 9
Grönsiska 11
Skata 2

Tabell 1. Observerade fågelarter och maximalt antal individer som observerades.

Diskussion & slutsats: Generellt ökar antalet fåglar vid fågelbordet när temperaturen sjunker. Detta kan förklaras av att behovet av energi för att upprätthålla kroppstemperaturen ökar med minskande omgivningstemperatur. Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare studier av småfåglars födosök (som redogörs för i inledningen). En avvikelse utgör det datum där påfallande många individer (23) noterades vid en relativt hög temperatur (+1 grad C). Denna anomali kan förklaras av att detta datum inföll efter en ordentligt kall dag med -4 grader C. Det skulle kunna vara så att fåglarna i viss mån behöver hämta igen det fett som de gjorde av med denna kalla dag. Sammantaget överensstämmer resultaten i denna undersökning med de studier som tas upp i inledningen och bekräftar därmed hypotesen. Begränsningar med denna undersökning utgörs av den relativt korta tid fåglarna räknades. Artbestämningen av vissa fåglar var svår, t.ex. att skilja talltita och entita åt. Denna, liksom flertalet andra studier, grundar sig på småfåglar, framför allt tättingar. För att kunna uttala sig om huruvida den kartlagda trenden är generell för fåglar behöver även andra fågelgrupper studeras, t.ex. rovfåglar, änder, hönsfåglar, vadare och havsfåglar.