Close

En definition av kunskap

Alla vetenskaper har i grunden en pragmatisk inställning till möjligheten att nå kunskap. Det är möjligt att nå och ha kunskap; frågorna som är centrala för vetenskaperna är istället vilken kunskap man behöver, hur man ska nå den och hur man ska avgöra om kunskapen är sann. Som en röd tråd genom Platons, Aristoteles, Descartes och empiristernas filosofiska tankar och undersökningar löper tanken om att kunskap är möjligt, så länge vetandet uppfyller åtminstone tre villkor. En person sägs enligt denna teori veta något om något om kunskapen a) för det första är sann, och b) för det andra att den person som har kunskapen är övertygad om att kunskapen är sann och c) för det tredje att personen har goda, tillfredsställande eller tvingande skäl till att tro att kunskapen är sann. Redan här kan man märka att vetenskapernas villkor för vad som är vetande/kunskap är hårdare än de villkor vi till vardags rör oss med.

Om du tänker på dialogen ovan så skulle man kunna säga att mannens kunskap om broderns flytt möjligtvis uppfyllde de två senare villkoren men att hans kunskap stred mot det som var sanningen. Man skulle med denna kunskapsdefinition inte kunna säga att mannen visste att brodern hade flyttat till London, bara att han bar på och höll för sant den falska föreställningen om att brodern flyttat dit. Likaså kan man fråga sig om mannen egentligen kan sägas veta hur parisare beter sig idag utifrån sin kusins erfarenheter från 1972. Inom källkritiken skulle vi även ifrågasätta detta med hänsyn till tidssamband. I detta fall kan man hävda att mannens vetande bara uppfyller andra villkoret men att det inte är frågan om verkligt vetande eftersom skälen till vetandet är svaga. Detta sätt att se på vetande som villkorat (alltså måste uppfylla vissa villkor/egenskaper för att räknas som kunskap) är common sense inom vetenskaperna när de tar fram och värderar ny kunskap.

När du nu ska ge dig i kast med att själv producera och värdera kunskap med hjälp av vetenskapliga metoder och teorier är det nödvändigt att du kommer ihåg att kraven för vad som kan räknas som vetenskaplig kunskap eller vetande är högre ställda än de du till vardags ofta kräver av dig själv och dina nära och kära. Vetenskaplig kunskap är mer systematiserad kunskap än vardagskunskaper, något vi återkommer till i andra kapitel.